shell 4

소소한 사고, sudo rm -rf ~

GNU-Linux
2018. 3. 9. 01:02

GNU/Linux를 더 알고 싶다면 Arch Linux

GNU-Linux
2018. 1. 29. 01:50

리눅스 shell 명령어 히스토리 빠르게 사용하기

GNU-Linux
2016. 9. 21. 01:07

구시대 명령어, shell script 기본 사용법

GNU-Linux
2016. 9. 12. 01:23